Orientering om hf og studentereksamen
ved sommereksamen 2017 på Nakskov Gymnasium og HF


Der afholdes følgende orienteringsmøder vedr. sommereksamen:
- for 3g mandag den 24. april 2017, 2. modul, kl. 9.55-10.40, auditoriet
- for 2h mandag den 24. april 2017, 3. modul, kl. 12.00-12.45, auditoriet

1hf, 1g og 2g bliver orienteret ved BJ og RS

Der er mødepligt ved orienteringsmøderne.


Vær bl.a. opmærksom på følgende
:

Ang. offentliggørelse af eksamensplanen:

9. maj: skriftlige prøver og prøver, der afholdes før den 23. maj

16. maj: hele eksamensplanen

 

Andre vigtige datoer:

2. maj: frist for offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser for eksamenshold på skolens hjemmeside

8. maj: lærerforsamlingsmøde
18. maj: første mulige prøvedag
13. juni: censormøder vedr. skriftlige prøver
21. juni: sidste mulige prøvedag

Prøveplanen med eventuelle ændringer fremgår af Lectio, hvor eksaminanderne derfor løbende må holde sig ajour.

Ang. antal prøver:

 
En studentereksamen omfatter:
- mindst 9 prøver, herunder de obligatoriske prøver i studieretningsprojektet og almen studieforberedelse
(elever med et ekstra A-niveau fag aflægger en ekstra prøve, der fortrinsvis vil være skriftlig)
- den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige prøver  og 3 mundtlige prøver, herunder prøven i almen studieforberedelse (studieretningsprojektet indgår ikke i det minimale antal skriftlige og mundtlige antal prøver)
- undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne; i fag på A-niveau, der kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst en prøve.

En hf-eksamen omfatter:
- mundtlige og skriftlige prøver i de obligatoriske fag dansk (A), engelsk (B) og matematik (C)
- mundtlig prøve i et praktisk/musisk fag på C-niveau
- flerfaglig mundtlig prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen
- mundtlig prøve samt evt. skriftlig prøve i 2-4 valgfag. (Læreplanerne for de respektive fag og niveauer informerer herom)
- større skriftlig opgave
 

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer. Dog aflægges der uanset valgfag prøve i de to faggrupper på hf.  
 

Ang. eksamenstilmelding:

Skolens elever og kursister vil automatisk være tilmeldt afsluttende eksamener i fag, som de har fulgt i skoleåret, dog betinget af, at eleven / kursisten af skolen er indstillet til prøve på normale vilkår. (Dette kræver bl.a. overholdelse af skolens studie- og ordensregler, herunder mødepligtsbestemmelser)

Elever, som er henvist til at skulle til eksamen på særlige vilkår, aflægger alle prøver i alle fag, som kan afsluttes med eksamen.

Selvstuderendes aflæggelse af prøver forudsætter:
- forudgående dokumentation for, at grundlaget for at gennemføre prøve er til stede, herunder afklaring af særlige prøvevilkår for selvstuderende, fx at have  gennemført laboratoriekurser efter reglerne herom; blanketter udleveres på skolens kontor
- forudgående betaling af 300 kr. pr. prøve på skolens kontor. 

Ang. sygdom eller udeblivelse fra eksamen i øvrigt:

"Par. 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister."

(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)


Ang. anvendelse af hjælpemidler:

"Par. 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, (...) medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger…”
(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016 )

Ang. brug af it ved skriftlige prøver på Nakskov Gymnasium og HF: Se på hjemmesiden
Instruksoversigt vedr. skriftlige prøver på Nakskov Gymnasium og HF 2017

Herfra linkes videre til
- Instruks vedr. skriftlige prøver med brug af NETPRØVER

som gælder for skriftlige prøver for 2h da, 3a da, 3v da, 3x da, 3a SA, 3v SA, 3x FY, 3v BI og 3av TYF

- Instruks vedr. skriftlige prøver uden brug af NETPRØVER
som gælder for alle øvrige skriftlige prøver.

Eksamensbekendtgørelsen har som hovedregel, at alle hjælpemidler er tilladte (undtagen kommunikation med omverdenen, herunder anvendelse af internettet) ved prøverne (herunder forberedelsen). Forbuddet mod brug af internettet gælder selvsagt ikke ved skriftlige prøver med netadgang og heller ikke ved prøver med 24 eller 48 timers forberedelse.

Forbuddet mod adgang til internettet omfatter også adgang til online ordbøger. Hvad angår elektroniske ordbøger er der mulighed for at downloade Gyldendals elektroniske ordbøger og ordbøgerne under Ordbogen.com til brug i eksamensperioden frem til 1. juli 2017.
Læs hvorledes du får downloadet offline versionerne i SharePoint under rullegardin IT. Ved problemer: kontakt skolens IT-medarbejdere, Muj eller Jørgen. Disse desktopudgaver kan benyttes uden internetadgang.

Afvigelser fra hovedreglen fremgår af de enkelte fags læreplaner, fx er der forbud mod brug af automatiske oversættelsesprogrammer i nogle sprogfag. Tal med jeres lærere om, hvordan reglerne er på jeres hold.

I har selv ansvar for alle medbragte hjælpemidler. Dvs. at I må bruge pc’er og printere i forberedelsen, hvis I selv medbringer udstyret! I må medbringe alle de tekster, udskrifter osv., som I mener at have brug for.
Hjælpemidlerne må også medbringes i eksaminationslokalet.

En konsekvens af ikke at kunne komme på nettet er i øvrigt, at I ikke kan gøre brug af rum og mapper i Fronter, SharePoint og Lectio.  Eksamensrelevant materiale i Fronter, SharePoint og Lectio skal derfor downloades til usb-pen / harddisken forud for eksamen.
 

Ang. en prøves starttidspunkt og konsekvenser af at komme for sent:

"Par.16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.


Par.
 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.
Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt."

(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Ang. særlige prøvevilkår:

Ang. uretmæssig hjælp (snyd):

Par. 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. (…)

Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. kan af institutionen bortvises fra prøven.

Stk. 4 . Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen. (…)

Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.”
(Eksamensbekendtgørelsen af
08/04/2016)

Ang. klageprocedure og klagefrister:

Par. 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.
Par.
 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kultur, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Par. 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.
Par. 50.
Skal sagen fremmes, jf. par. 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.
Par. 51.
På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen.

(...)
 Par.
53. (...)

 Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.
(Eksamensbekendtgørelsen af
 08/04/2016)

Læs mere herom i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.
 


De aktuelle bekendtgørelser vedr. prøver og eksamener, herunder
- eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016
- karakterskalabekendtgørelsen af  20/03/2007
-
hf-bekendtgørelsen (vedr. 2årigt hf) af 26/06/2013
- stx-bekendtgørelserne af 26/06/2013
kan læses på undervisningsministeriets hjemmeside:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler


OS
20.04.17