Orientering om 1 hf -eksamener
ved vintereksamen 2017-18 på Nakskov Gymnasium og HF


Studievejeleder Boris Flindt-Jensen holder eksamensorientering tirsdag den 21. november, kl. 12.00-12.45,  hvor der er mødepligt!


Vær bl.a. opmærksom på følgende
:

23. november: Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul.

23. november: Frist for offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser for eksamenshold ved vintereksamen på skolens hjemmeside.
7. december: Offentliggørelse af prøveplan for alle prøver ved vintereksamen.
20. december: Sidste mulige prøvedag før jul.
2. januar: Første mulige prøvedag efter nytår.
12. januar: Sidste mulige prøvedag


Prøveplanen med eventuelle ændringer fremgår af Lectio, hvor eksaminanderne derfor løbende må holde sig ajour.

Ang. antal prøver:

 
En hf-eksamen omfatter:
- mundtlige og skriftlige prøver i de obligatoriske fag dansk (A), engelsk (B) og matematik (C)
- mundtlig prøve i billedkunst (C) / dramatik (C) eller praktisk/mundtlig prøve i idræt (C)
- mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe, som består af biologi (C), geografi (C) og kemi (C), og i kultur- og samfundsfaggruppen, som består af historie (B), religion (C) og samfundsfag (C). (I begge faggrupper afvikles både en flerfaglig prøve i alle faggruppens fag og efter udtræk en enkeltfaglig prøve i et af faggruppens fag)
- mundtlig prøve samt evt. skriftlig prøve i 2-4 valgfag. (Læreplanerne for de respektive fag og niveauer informerer herom)
- større skriftlig opgave
 

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer. Dog aflægges der uanset valgfag prøve i de to faggrupper på hf.  
 

Ang. eksamenstilmelding:

Skolens elever vil automatisk være tilmeldt afsluttende eksamener i fag, som de har fulgt i skoleåret, dog betinget af, at eleven / kursisten af skolen er indstillet til prøve på normale vilkår. (Dette kræver bl.a. overholdelse af skolens studie- og ordensregler, herunder mødepligtsbestemmelser)

Selvstuderendes aflæggelse af prøver forudsætter:
- forudgående dokumentation for, at grundlaget for at gennemføre prøve er til stede, herunder afklaring af særlige prøvevilkår for selvstuderende, fx at have  gennemført laboratoriekurser efter reglerne herom; blanketter udleveres på skolens kontor
- forudgående betaling af 300 kr. pr. prøve på skolens kontor. 

Ang. sygdom eller udeblivelse fra eksamen i øvrigt:

"Par. 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister."

(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)


Ang. anvendelse af hjælpemidler:

"Par. 5. Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.
Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler) (...)
Par. 6. Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.
Stk. 3.Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden (...) medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.”

(Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017)

Eksamensjuraen har som hovedregel, at alle hjælpemidler er tilladte (undtagen kommunikation med omverdenen, herunder anvendelse af internettet) ved prøverne (herunder forberedelsen). Forbuddet mod brug af internettet gælder selvsagt ikke ved skriftlige prøver med netadgang og heller ikke ved prøver med 24 eller 48 timers forberedelse.

Forbuddet mod adgang til internettet omfatter også adgang til online ordbøger. Hvad angår elektroniske ordbøger er der på Nakskov Gymnasium og HF mulighed for at downloade Gyldendals elektroniske ordbøger og ordbøgerne under Ordbogen.com til brug i eksamensperioden.
Læs hvorledes du får downloadet offline versionerne i SharePoint under rullegardin IT. Ved problemer: kontakt skolens IT-medarbejdere, Muj eller Jørgen. Disse desktopudgaver kan benyttes uden internetadgang.

Afvigelser fra hovedreglen fremgår af de enkelte fags læreplaner, fx er der forbud mod brug af automatiske oversættelsesprogrammer i nogle sprogfag. Tal med jeres lærere om, hvordan reglerne er på jeres hold.

I har selv ansvar for alle medbragte hjælpemidler. Dvs. at I må bruge pc’er og printere i forberedelsen, hvis I selv medbringer udstyret! I må medbringe alle de tekster, udskrifter osv., som I mener at have brug for.
Hjælpemidlerne må også medbringes i eksaminationslokalet.

En konsekvens af ikke at kunne komme på nettet er i øvrigt, at I ikke har adgang til filer og mapper i SharePoint og Lectio.  Eksamensrelevant materiale i SharePoint og Lectio skal derfor downloades til usb-pen / harddisken forud for eksamen.

Som hovedregel må I ikke medbringe mobiltelefon eller lignende udstyr, som kan bruges til elektronisk kommunikation, herunder adgang til internettet. Undtagelsesvist gælder følgende:
"Par. 6, stk. 2. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget"
(Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017)
 

Ang. en prøves starttidspunkt og konsekvenser af at komme for sent:

"Par.16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.


Par.
 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.
Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt."

(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Ang. særlige prøvevilkår:

Ang. uretmæssig hjælp (snyd) o. lign.

Par. 7.
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. (...)
Stk.2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
Stk.3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen. (...)
Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder.
Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen (…)
Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte."
(Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017)


Ang. klageprocedure og klagefrister:

Par. 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.
Par.
 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kultur, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Par. 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.
Par. 50.
Skal sagen fremmes, jf. par. 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.
Par. 51.
På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen.

(...)
 Par.
53. (...)

 Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.
(Eksamensbekendtgørelsen af
 08/04/2016)

Læs mere herom i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.
 


De aktuelle bekendtgørelser vedr. prøver og eksamener, herunder
- eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016
- bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017
(som kun gælder for elever, som er startet på gymnasial uddannelse efter 01/08-2017)
- karakterbekendtgørelsen af 20/03/2007

- bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser af 18/05/2017
kan læses på undervisningsministeriets hjemmeside:


http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler

 

OS
13.12.17