Orientering om hf og studentereksamen
ved sommereksamen 2018 på Nakskov Gymnasium og HF


Der afholdes følgende orienteringsmøder vedr. sommereksamen:
- for 2p mandag den 23. april 2018, 3. modul, kl. 12.00-12.45, auditoriet
- for 3g onsdag den 25. april 2018, 3. modul, kl. 12.50-13.35, auditoriet

1hf, 1g og 2g bliver orienteret ved BJ og RS

Der er mødepligt ved orienteringsmøderne.


Vær bl.a. opmærksom på følgende
:

Ang. offentliggørelse af eksamensplanen:

16. maj: skriftlige prøver og prøver, der afholdes før den 30. maj

23. maj: hele eksamensplanen

 

Andre vigtige datoer:

9. maj: frist for offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser for eksamenshold på skolens hjemmeside

15. maj: lærerforsamlingsmøde
24. maj: første mulige prøvedag
19. juni: censormøder vedr. skriftlige prøver
27. juni: sidste mulige prøvedag

Prøveplanen med eventuelle ændringer fremgår af Lectio, hvor eksaminanderne derfor løbende må holde sig ajour.

Ang. antal prøver:


En studentereksamen omfatter:
for 2g og 3g elever
- mindst 9 prøver, herunder de obligatoriske prøver i studieretningsprojektet og almen studieforberedelse
- den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige prøver  og 3 mundtlige prøver, herunder prøven i almen studieforberedelse (studieretningsprojektet indgår ikke i det minimale antal skriftlige og mundtlige antal prøver)
-i fag på A-niveau, der kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst en prøve. 
for 1g elever
- mindst 10 prøver, herunder obligatorisk mundtlig prøve i studieretningsprojektet og skriftlig prøve i dansk
 

Elever med et ekstra A-niveau fag aflægger en ekstra prøve, der fortrinsvis vil være skriftlig
 

Undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne.

En hf-eksamen omfatter:
for 2hf kursister
- mundtlige og skriftlige prøver i de obligatoriske fag dansk (A), engelsk (B) og matematik (C)
- mundtlig prøve i et praktisk/musisk fag på C-niveau
- flerfaglig mundtlig prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen
- mundtlig prøve samt evt. skriftlig prøve i 2-4 valgfag. (Læreplanerne for de respektive fag og niveauer informerer herom)
- større skriftlig opgave
for 1hf elever
- mundtlige og skriftlige prøver i de obligatoriske fag dansk (A), engelsk (B) og matematik (C)
- mundtlig prøve i billedkunst (C) / dramatik (C) eller praktisk/mundtlig prøve i idræt (C)
- mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe, som består af biologi (C), geografi (C) og kemi (C), og i kultur- og samfundsfaggruppen, som består af historie (B), religion (C) og samfundsfag (C). (I begge faggrupper afvikles både en flerfaglig prøve i alle faggruppens fag og efter udtræk en enkeltfaglig prøve i et af faggruppens fag)
- mundtlig prøve samt evt. skriftlig prøve i 2-4 valgfag. (Læreplanerne for de respektive fag og niveauer informerer herom)
- større skriftlig opgave

 

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer. Dog aflægges der uanset valgfag prøve i de to faggrupper på hf.  
 

Ang. eksamenstilmelding:

Skolens elever og kursister vil automatisk være tilmeldt afsluttende eksamener i fag, som de har fulgt i skoleåret, dog betinget af, at eleven / kursisten af skolen er indstillet til prøve på normale vilkår. (Dette kræver bl.a. overholdelse af skolens studie- og ordensregler, herunder mødepligtsbestemmelser)

Elever, som er henvist til at skulle til eksamen på særlige vilkår, aflægger alle prøver i alle fag, som kan afsluttes med eksamen.

Selvstuderendes aflæggelse af prøver forudsætter:
- forudgående dokumentation for, at grundlaget for at gennemføre prøve er til stede, herunder afklaring af særlige prøvevilkår for selvstuderende, fx at have  gennemført laboratoriekurser efter reglerne herom; blanketter udleveres på skolens kontor
- forudgående betaling af 300 kr. pr. prøve på skolens kontor. 

Ang. sygdom eller udeblivelse fra eksamen i øvrigt:

"Par. 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister."

(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)


Ang. anvendelse af hjælpemidler:

" Par.
1. Under en prøve i de gymnasiale uddannelser er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.
Stk. 2.
 Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilket eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en skriftlig prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. Ved en mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for at kunne anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også undtaget."
(Bek. nr.224 af 19/03/2018)

I har ved prøverne selv ansvaret for, at medbragte hjælpemidler, fx pc, tablet og scanner, fungerer. I må medbringe alle de tekster, film-klip m.m. som I mener at have brug for ved prøverne. Hjælpemidlerne må også medbringes i eksaminationslokalet.

Eksamensbekendtgørelsen har som hovedregel, at alle hjælpemidler er tilladte (undtagen kommunikation med omverdenen, herunder anvendelse af internettet) ved prøverne (herunder forberedelsen).

Ved skriftlige prøver afviklet via Netprøver.dk benyttes internettet alene til at hente opgaven og aflevere besvarelsen på Netprøver.dk.

Forbuddet mod brug af internettet gælder selvsagt ikke ved skriftlige prøver med netadgang og heller ikke ved prøver med 24 eller 48 timers forberedelse.

Ang. brug af it ved skriftlige prøver på Nakskov Gymnasium og HF:
Se på hjemmesiden instruksoversigten vedrørende digital prøveafvikling foråret 2018:

http://www.nakskov-gym.dk/fileadmin/Upload/Filer/Eksamen/Eksamen_2018/Digitale_proever_2018/Instruksoversigt.pdf

Forbuddet mod øvrig brug af internettet ved prøver omfatter også adgang til online ordbøger. Hvad angår elektroniske ordbøger er der mulighed for at downloade Gyldendals elektroniske ordbøger og ordbøgerne under Ordbogen.com til brug i eksamensperioden frem til 1. juli 2018. Læs hvorledes du får downloadet offline versionerne i SharePoint under rullegardin IT. Ved problemer: kontakt skolens IT-medarbejdere, Muj eller Jørgen. Disse desktopudgaver kan benyttes uden internetadgang.

Bemærk at der er forbud mod brug af automatiske oversættelsesprogrammer i nogle sprogfag. Tal med jeres lærere om, hvordan reglerne er på jeres hold.

En konsekvens af ikke at måtte bruge nettet er, at I ikke kan tilgå rum og mapper i Lectio, SharePoint og lignende sky-platforme.  Eksamensrelevant elektronisk materiale herfra (tekstfiler, noter m.m.) skal derfor downloades til usb-pen / harddisken forud for eksamen.  

Det er normalt muligt via download at opbevare eksamensrelevant elektronisk materiale fx e-bøger, konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia og i Infomedia på usb-pen / harddisken forud for eksamen.

Men det er ikke altid muligt. Derfor følgende afvigelse fra hovedreglen om ikke at benytte internettet:
Digitalt undervisningsmateriale
(fx film og i-bøger), som i praksis ikke kan kan downloades forud for en prøve, må benyttes under prøverne, herunder i forberedelsestiden til mundtlige prøver. Forudsætningen er, at det fremgår tydeligt af holdets undervisningsbeskrivelse, at eleverne skal kunne tilgå pågældende elektronisk materiale under prøverne. Det er selvfølgelig ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå diverse interaktive programmer som fx Google Translate.

Faglæreren informerer skolens eksamensadministration om pågældende digitale undervisningsmateriale, som holdets elever skal have adgang til under holdets mundtlige og skriftlige prøver, så skolens it-medarbejdere og vagthavende ved prøverne kan informeres herom.

Ang. en prøves starttidspunkt og konsekvenser af at komme for sent:

"Par 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.


Par.
 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.
Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt."

(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Ang. særlige prøvevilkår:

Ang. uretmæssig hjælp (snyd):

Gældende for 2g, 2hf og 3g:

Par 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. (…)

Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. kan af institutionen bortvises fra prøven.

Stk. 4 . Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen. (…)

Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.”
(Eksamensbekendtgørelsen af
08/04/2016)

Gældende for 1g og 1hf:
"
Par 7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte."
(Bek. nr. 1276 af 27/11/2017)

 

Ang. klageprocedure og klagefrister:

Par. 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.
Par.
 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kultur, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Par. 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.
Par. 50.
Skal sagen fremmes, jf. par. 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.
Par. 51.
På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen.

(...)
 Par.
53. (...)

 Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.
(Eksamensbekendtgørelsen af
 08/04/2016)

Læs mere herom i eksamensbekendtgørelsens kp. 10.


De aktuelle bekendtgørelser vedr. prøver og eksamener, herunder
- eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016
- karakterskalabekendtgørelsen af 20/03/2007
vedr. 2hf, 2g og 3g:
- hf-bekendtgørelsen (vedr. 2-årigt hf) af 26/06/2013
- stx-bekendtgørelsen af 26/06/2013
vedr. 1hf og 1g:

- bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017
- bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/03/2018
- bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser af 18/05/2017
kan læses på undervisningsministeriets hjemmeside
 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler

OS
18.04.18