Evaluering og kvalitetsudvikling
på tre niveauer
 

Niveau A

ELEV
EVALUERING


(læringen)


Løbende evaluering og slutevaluering, herunder karaktergivning
=> evt. interne prøvekarakterer, standpunktskarakterer (+ evt. vidnesbyrd), årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer.

 

Forum: Elev-lærer samtaler i tilknytning til undervisningen, skriftlige opgaver og prøver, samtaler med eleverne ved forældremøder på baggrund af forudgående lærerforsamlingsmøder, som evt. er teamledede. Specielt for hf: studiebog i Fronter-regi med kursisternes selvrefleksioner og dialog med tutorerne.

Undervisningens indhold og mål fremgår af klassens studieplaner, hvortil der er adgang via skolens hjemmeside (Lectio). Her offentliggøres også undervisningsbeskrivelserne (pensa ved eksamen) umiddelbart før undervisningens ophør.


Ansvarlige: lærerne (og teamet / rektor)

 

Niveau B

UNDERVISNINGS-

EVALUERING

(underVisningen)


1. Lærerne evaluerer mindst 1 gang pr. semester undervisningen i de enkelte fag, de tværfaglige forløb (herunder på stx. almen sprogforståelse, almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb, på hf introduktionsundervisning og undervisningen i de to faggrupper) og større projekter.

 

Evalueringerne vedrører den faglige progression og udvikling af studiekompetence efter teamets plan herfor.

(Se skolens udviklingsplaner vedr. studiekompetence)

 

Forum: Teamet afklarer undervisningsevalueringens form (mundtlig og eller skriftlig) og indhold med klassens lærere. Eleverne informeres af lærerne / teamet om resultatet af undervisningsevalueringen. Teamet er ansvarlig for, at undervisningsevaluering finder sted i de ovennævnte sammenhænge og formidler et sammenfattende indtryk heraf til ledelsen. Skolens ledelse holder møder med teammedlemmerne efter det enkelte teams ønsker og årligt møder med teamlederne for årgangen.
 

2. Skolens evalueringsudvalg (PANG) tilvejebringer årligt ét eller flere nøgleområder for undervisningsevaluering, som er afstemt efter skolens indsatsområder og opfølgningsplaner og som er fælles for årgangen eller hele skolen.

Forum: Team tilvejebringer via dialog med klassens lærere en evaluering af nøgleområderne og formidler resultatet til PANG, som sammenfatter, konkluderer og formulerer forslag til nye nøgleområder for undervisningsevaluering.

 

Se på hjemmesiden årets nøgleområder for undervisningsevaluering.


Ansvarlige: teamet (og lærerne, skolens team, det pædagogiske arbejdsudvalg (PANG) samt ledelsen)

 

Niveau C

SKOLE-

EVALUERING

(organisAtionen)


Mere overordnet om skolens uddannelser og organisation.

 

Elever og kursisters tilfredshed med undervisningen og skolens liv evalueres ved elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger hvert andet år og via fokusgruppeinterviews med førsteklasserne ved semesterskifte og afgangsklasserne ved undervisningens ophør.

(Se den seneste undervisningsmiljøvurdering)
 

Personalets tilfredshed med deres arbejdsplads evalueres via arbejdspladsvurderinger og personaletilfredshedsundersøgelser.
(Se den seneste arbejdspladsvurdering)

Forum: Ledelsen sørger i samråd med PANG for skoleevaluering, herunder afklaring af nøgleområder og procedurer, sammen med vigtige interessenter som eleverne, teamene, personalet, MIO og evt. bestyrelsen.

Ansvarlige: ledelsen og PANG

På baggrund af skolens evalueringer og kvalitetsikringssystem tilvejebringer bestyrelsen årligt indsatsområder og rektor treårige opfølgningsplaner, som gøres tilgængelig på skolens hjemmeside.

Se på hjemmesiden skolens aktuelle indsatsområder og opfølgningsplaner.

 

Andet:

- i skolens fællesudvalg diskuteres løbende skoleudvikling mellem elever/kursister, personale og rektor

- i skolens undervisningsmiljøudvalg diskuteres emner vedr. undervisningsmiljøet og opfølgning på den seneste elevtilfredshedsundersøgelse

- skolens ledelse holder årlige medarbejderudviklingssamtaler, som inkluderer planer vedr. faglig og pædagogisk ajourføring og videreudvikling af lærernes kompetencer, censorindberetninger m.m.
- i skoleåret 15/16 deltager ledelsen i faggruppemøder om bl.a. årets nøgleområder for undervisningsevaluering

- kontakten med grundskolen hviler bl.a. på introduktions- og brobygningsforløb og tæt kontakt med UU, mens kontakten med aftagerinstitutioner bl.a formidles via Studievalg Sjælland og i øvrigt kan bygge på medvirken af tidligere elever ved forældremøder om uddannelsesvalg

- se
evalueringerne fra 2015-2018
 

- se evalueringerne fra 2012-2015

 


§-grundlag
 

Hf-bek
.
(nr.779 af 26/06/13), Stx-bek. (nr..776 af 23/06/13) og Kvalitetsudv.-bek. (nr..23 af 11/01/05)

For elever, der starter 1. august 2017 i 1g og 1hf gælder Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (nr. 497 af 18/05/2017).

 

                                   Version 23.08.17