Evaluering og kvalitetsudvikling
på tre niveauer
 

Niveau A

ELEV
EVALUERING


(læringen)


Løbende evaluering og slutevaluering, herunder karaktergivning
=> evt. interne prøvekarakterer, standpunktskarakterer (+ evt. vidnesbyrd), årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer.

 

Forum: Elev-lærer samtaler i tilknytning til undervisningen, skriftlige opgaver og prøver, samtaler med eleverne ved forældremøder på baggrund af forudgående lærerforsamlingsmøder, som evt. er teamledede.

Undervisningens indhold og mål fremgår af klassens studieplaner, hvortil der er adgang via skolens hjemmeside (Lectio). Her offentliggøres også undervisningsbeskrivelserne (pensa ved eksamen) umiddelbart før undervisningens ophør.


Ansvarlige: lærerne (og studievejleder, team og rektor)

 

Niveau B

UNDERVISNINGS-

EVALUERING

(underVisningen)


1. Lærerne evaluerer mindst 1 gang pr. semester undervisningen i de enkelte fag, de flerfaglige forløb (herunder på stx. almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, på hf introduktionsundervisningen og undervisningen i de to faggrupper) og større projekter.

 

Evalueringerne vedrører blandt andet den faglige progression og udvikling af studiekompetence efter teamets plan herfor.

(Se skolens udviklingsplaner vedr. studiekompetence)

 

Forum: Teamet afklarer undervisningsevalueringens form (mundtlig og eller skriftlig) og indhold med klassens lærere. Eleverne informeres af lærerne / teamet om resultatet af undervisningsevalueringen. Teamet er ansvarlig for, at undervisningsevaluering finder sted i de ovennævnte sammenhænge og formidler et sammenfattende indtryk heraf til ledelsen. Skolens ledelse holder møder med teammedlemmerne efter det enkelte teams ønsker og årligt møder med teamlederne for årgangen.

Lærerne kan løbende henvende sig til ledelsen om diverse udfordringer i undervisningen, eventuelt under inddragelse af elevernes undervisningsevalueringer.
 

2. Skolens evalueringsudvalg, PANG (Pædagogisk Arbejdsudvalg på Nakskov Gymnasium og HF), tilvejebringer årligt ét eller flere nøgleområder for undervisningsevaluering, som er afstemt efter skolens indsatsområder og opfølgningsplaner og som er fælles for årgangen eller hele skolen.

Forum: Team tilvejebringer via dialog med klassens lærere en evaluering af nøgleområderne og formidler resultatet til PANG, som sammenfatter, konkluderer og formulerer forslag til nye nøgleområder for undervisningsevaluering.

 

Se på hjemmesiden årets nøgleområder for undervisningsevaluering.


Ansvarlige: teamet (og lærerne, skolens team, PANG samt ledelsen)

 

Niveau C

SKOLE-

EVALUERING

(organisAtionen)


Mere overordnet om skolens uddannelser og organisation.

 

Elever og kursisters tilfredshed med undervisningen og skolens liv evalueres ved årlige elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger hvert andet år og via fokusgruppeinterviews med førsteklasserne ved semesterskifte og afgangsklasserne ved undervisningens ophør.

(Se den seneste undervisningsmiljøvurdering)
 

Eleverne inddrages løbende i skolens udvikling via elevrådet. I skolens fællesudvalg diskuteres skoleudvikling mellem elever, personale og rektor. I skolens undervisningsmiljøudvalg diskuteres emner vedr. undervisningsmiljøet og opfølgning på den seneste elevtilfredshedsundersøgelse.

 

Personalets trivsel og tilfredshed med deres arbejdsplads drøftes i MIO (samarbejds- og sikkerhedsudvalg) ved årlige arbejdsmiljødrøftelser og evalueres via personaletilfredshedsundersøgelser og  arbejdspladsvurderinger (APV hvert tredje år).
(Se den seneste arbejdspladsvurdering)
 

Vigtige spørgsmål for personalet drøftes i MIO og i PR (pædagogisk råd).

Forum: Ledelsen sørger i samråd med PANG for skoleevaluering, herunder afklaring af nøgleområder og procedurer, sammen med vigtige interessenter som eleverne, teamene, personalet, MIO og bestyrelsen.

Ansvarlige: ledelsen (og elevrådet, PANG, PR, MIO og bestyrelsen)

Efter oplæg fra ledelsen og på baggrund af skolens evalueringer og kvalitetssikringssystem tilvejebringer bestyrelsen årligt indsatsområder og opfølgningsplaner, som gøres tilgængelig på skolens hjemmeside.

Se på hjemmesiden skolens aktuelle indsatsområder og opfølgningsplaner.

 

Andet:

- Skolens ledelse holder årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), som inkluderer planer vedr. faglig og pædagogisk ajourføring og videreudvikling af lærernes kompetencer m.m. Forud for MUS kan rektor overvære lærerens undervisning.


- Ledelsen deltager indimellem og på opfordring i faggruppemøder (GRUS) om bl.a. årets nøgleområder for undervisningsevaluering.
 

- Kontakten med grundskolen hviler bl.a. på introduktions- og brobygningsforløb og tæt kontakt med UU, mens kontakten med aftagerinstitutioner bl.a formidles via Studievalg Sjælland.

- se
evalueringerne fra 2015-2018
 

- se evalueringerne fra 2012-2015

 


§-grundlag
 

Hf-bek
.
(nr.779 af 26/06/13), Stx-bek. (nr..776 af 23/06/13) og Kvalitetsudv.-bek. (nr..23 af 11/01/05)

For elever, der startede 1. august 2017 i 1g og 1hf, gælder
Lov om gymnasiale uddannelser
(nr.1716 af 27/12/2016),
Bek. om de gymnasiale uddannelser
(nr. 497 af 18/05/2017) og
Bek. om lov om elevers og studerendes undervisning
(nr.316 af 05/04/2017).
 

                                   Version 16.04.18