UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OKTOBER 2016
Nakskov Gymnasium og HF
 

Oversigt over nogle af de konstaterede problemer
 med kommentarer og forslag til løsning af disse

Undervisningsmiljøudvalget, januar 2017
 

 

Undervisningsmiljøvurderingen bygger på Ennovas elevtrivselsundersøgelse i oktober måned 2016. Elevtrivselsundersøgelsen omfattede dels afkydsningsspørgsmål, dels åbne spørgsmål, hvor eleverne selv skulle formulere sig om diverse emner vedr. undervisningsmiljøet.

Resultatet af undersøgelsen med tilhørende sammenligning med andre skoler blev fremsendt til skolen i december 2016 og derpå behandlet i skolens undervisningsmiljøudvalg i januar 2017.  De klassespecifikke rapporter har klassernes teamlærere fået udleveret i december 2016 med henblik på dialog om elevtrivselsundersøgelsen med klassens elever og lærere samt skolens ledelse i januar 2017.

Skolen fik sidst foretaget undervisningsmiljøvurdering hos Ennova i efteråret 2014. Sammenlignet med undersøgelsen i 2014 er elevernes samlede vurdering af skolens undervisningsmiljø i 2016 stort set uændret.

Den samlede score er i efteråret 2016 på 67 modsat 68 i efteråret 2014 på Ennovas skala fra 0-100. (Intervallet 60 - 70 svarer ifølge Ennova til "middel til godt")
Områdemæssigt er der den forskel mellem evalueringerne på skolens to uddannelsesretninger, at hf-kursisternes score gennemsnitligt ligger lidt under 67, mens stx-elevernes gennemsnitligt ligger lidt over.

Undersøgelsen fandt sted i skemalagte moduler i uge 44 og 45. Skolens samlede elevtal var på det tidspunkt 316. Heraf var 287 til stede i pågældende moduler. Af de 287 har 283 gennemført den elektroniske elevtrivselsundersøgelse, svarende til en svarprocent på 99 af de tilstedeværende og en svarprocent på 90 af skolens samlede elevtal.

Klik ind på Ennovas sammenfattende undervisningsmiljøvurdering: UMV 2016

Nedenfor bringes undervisningsmiljøudvalgets registreringer af konstaterede problemer med forslag til opfølgning. I øvrigt anbefaler undervisningsmiljøudvalget, at Ennovas klasserapporter drøftes af klassens lærere og elever med  henblik på at gøre skolens undervisningsmiljø endnu bedre.

 

Kommentarer og registrering af problemer i undervisningsmiljøet:

Kommentarer og evt. løsningsforslag:    

DET
SOCIALE
MILJØ

 

Undersøgelsen viser alt i alt fremgang med hensyn til elevernes oplevelse af det sociale miljø i klasserne. Der er dog enkelte klasser, hvor eleverne oplever dårligt sammenhold i klassen.

Team bør med afsæt i klasserapporterne sammen med klassens lærere og elever drøfte eventuel dårlig score vedr. klasserumskulturen og aftale muligheder for at fremme det sociale miljø. Der bør italesættes fælles normer og værdier for klassen, drøftes muligheder for at forbedre klassens sociale miljø, som derpå søges realiseret.
Klassens kvarter (hver 14. dag) kan bruges til planlægning af særlige klassearrangementer / aktiviteter. Teamlederne bedes orientere og hjælpe klasserne hermed.

Med hensyn til mobning kan det konstateres, at dette problem ifølge evalueringerne samlet set er lidt større end i 2014 –undersøgelsen. Ligesom i 2014 –undersøgelsen oplever 9 % af skolens elever at være blevet mobbet af skolekammerater. 13 % af eleverne oplever, at være blevet mobbet af en eller flere lærere. (I 2014 var det tilsvarende tal 7 %)

Både lærere, team, studievejledere og ledelse bør tydeligt tilkendegive over for eleverne, at skolen ikke accepterer mobning, og at ”såvel elever som lærere må vis hensyn over for hinanden”, som der står i skolens studie- og ordensregler.

Team bør med afsæt i klasserapporterne sammen med klassens lærere og elever drøfte eventuel dårlig score vedr. mobning. Drøftelsen bør inkludere overvejelser om, hvad eleverne forstår ved begrebet mobning.


Studievejledere og team bør sammen med klassens elever drøfte forebyggelse af mobning og sammen med klassens lærere og ledelsen medvirke til løsning af mobningsproblemer, så det bliver tydeligt for alle, at skolen ikke accepterer mobning.

Læreres mobning af elever kan drøftes via inddragelse af klassens studievejleder og om nødvendigt via henvendelse til skolens ledelse.

Skolens fælles sociale miljø vurderes på alle parametre som bedre end i 2014. Diverse skolearrangementer som morgensamling, fester, cafe, frivillig idræt og temadage, hvor eleverne mødes på tværs af klasserne, vurderes højt og over landsgennemsnittet.

Det fælles sociale miljø på skolen har stor betydning for elevernes oplevelse af trivsel. Alle instanser på skolen, herunder elevråd, pædagogisk råd og fællesudvalget, må derfor  overveje, hvorledes skolen kan opretholde og styrke det fælles sociale miljø, som fx kommer til udtryk ved morgensamlinger, fællestimer, temadage, idræt- og musikarrangementer. 

Manglende konsekvens over for useriøse elever / kursister. (Kun tydeligt markeret i nogle klasser)
Med hensyn til elevernes studieaktivitet vurderer elever og kursister i deres kommentarer skolens håndtering af problemer ved utilstrækkelig deltagelse i undervisning forskelligt. Nogle synes, at skolen går for meget op i det, andre for lidt. 

Lærere og team bør drøfte eventuelle problemer med studieaktiviteten med eleverne, så det står klart for alle, at skolen kræver aktiv deltagelse i undervisningen, herunder rettidig aflevering af skriftlige opgaver.
Skolens håndtering af fraværsproblemer fremgår af hjemmesiden og kan eventuelt diskuteres i skolens fællesudvalg.
Skolens elevaktivitetsudvalg kan overveje fællestime om betydningen af høj studieaktivitet, fx via oplægsholder a la Chris Macdonald.

I enkelte klasser er der kritik af manglende variation undervisningsformer og manglende medindflydelse på undervisningen.

I de klasser, hvor rapporterne peger på nævnte kritik, må lærerne være ekstra omhyggelige med fortløbende dialog med eleverne om undervisningen og følge op på evalueringer af undervisningen. (Ifølge skolens kvalitetssikringskoncept skal undervingen på hvert hold evalueres mindst en gang pr. halvår)
I øvrigt bør skolen fx via kurser for lærerne sikre, at lærerne fortsat får inspiration og redskaber til at opretholde og videreudvikle god undervisning.

DET
FYSISKE
MILJØ

Mange tilkendegiver utilfredshed med manglende oprydning i undervisningslokalerne, i fællesområderne og på toiletterne, og der rettes kritik af rengøringsniveauet på skolen. Flere elever synes opmærksomme på, at problemet i høj grad skyldes eleverne selv. Som det fx formuleres i et af de åbne svar: ”Eleverne er forfærdelige til at rydde op efter dem selv, og det går ud over dem, der godt kan rydde op efter sig selv” 

Ifølge skolens studie- og ordensregler:
- foregår spisning i kantinen og kun i kantinen
- benyttede lokaler efterlades i opryddet tilstand
- papiraffald o. lign. placeres i skolens mange papirkurve og affaldssække.

Også på toiletterne bør man værne om god hygiejne og smide brugt papir rette sted.
Det er vigtigt, at alle står sammen om at efterleve skolens studie- og ordensregler, så vi kan udnytte skolens nyrenoverede fysiske rammer, herunder helt nye toiletter, bedst muligt.

Problemerne med den manglende oprydning i undervisningslokalerne og tilstødende fællesområder kan forebygges via overgang til stamlokaler for klasserne i fællesfagene, undtagen fag med behov for specielt udstyrede faglokaler. Med stamlokaler bliver klasserne mere forpligtede til selv at holde orden og tage ejerskab til klasselokalets fysiske og æstetiske fremtræden. Undervisningsudvalget foreslår derfor overgang til stamklasselokaler med virkning fra 1. august 2017.

Manglende rengøring i et klasselokale kan skyldes, at stolene ikke er ophængt på bordene efter dagens sidste undervisningstime. Da det tager tid at finde information om dagens sidste modul i et undervisningslokale, foreslår vi, at man (elever +lærer) sørger for, at stolene er hængt op på bordene efter 3. modul. I øvrigt kunne man måske i Lectio-skemaet få markeret ”sidste modul i et klasselokale”, fx med *, så pligten til opsætningen af borde bliver tydeliggjort .


Rektor bedes videreformidle kritikken af rengøringsstandarden på skolen til rengøringsselskabet og medtage den ved kommende forhandlinger med rengøringsselskabet.

Der mangler ofte sæbe på toiletterne

Rektor bedes videreformidle dette til rengøringsselskabet.

Vand fra fontænen i det åbne område i afsnit 2 lugter og smager af rust.

Rektor bedes videreformidle problemet til pedellerne, som må forsøge t udbedre det.

Pladsmangel, manglende stole og dårligt indeklima i klasselokaler med mange elever.

Vi anbefaler udluftning i klasselokalerne i frikvartererne ved at åbne vinduerne.

Pladsforholdene i klasserne for store hold vil kunne blive bedre ved at udskifte de store borde i lokalerne med mindre borde. Desuden vil det blive lettere at ommøblere, fx til brug for CL-undervisning, hvis klasselokalernes borde bliver mindre og lettere.

Både elever og lærere må hjælpe med til, at stole ikke fjernes fra klasselokalerne, og at skolens pedeller bliver informeret om defekte stole, så der er siddeplads til alle i en klasse.

I øvrigt vil en oversigt over normalopstillingen af borde i et klasselokale lette genopstillingen af bordene efter eksperimenter med bordopstilling. En sådan oversigt over normalopstillingen kan fx placeres på lokalets opslagstavle.

Manglende el stik i undervisningslokalerne, især manglende adgang til el stik midt i lokalerne

Da bærbar pc i stigende grad anvendes i undervisningen og batterikapaciteten stadig er ret begrænset, bør der anskaffes flere el stik i lokalerne, fx via el stik tårne placeret i midten af klasselokalerne.

Pc-problemer med de stationære pc’er i klasselokalerne, som er for langsomme / ikke virker, tager tid fra undervisningen.

Der var omkring 1. november, da elevtrivselsundersøgelsen fandt sted, mange problemer med pc’erne, bl.a. pga. softwarekonflikter ved overgang til nyt antivirusprogram. Skolens it-ansvarlige bedes forsøge at forebygge tilsvarende situation.

IT benyttes i stigende grad i undervisningen, bl.a. til notetagning, og den øgede brug af computere og internet vurderes som positiv for det faglige udbytte.
Men IT bruges også i stigende grad til ”underholdning i timerne, fx chat, Facebook og film”.

Elevernes brug af IT til underholdning og Facebook opdateringer i undervisningstiden er uacceptabelt og modarbejder elevernes læring i undervisningen. Det bør påpeges over for eleverne af lærere og ledelse.

Desuden må der sættes ind med modforanstaltninger, fx placering af smarttelefoner i stativer, så smarttelefonerne ikke frister svage sjæle. Det må overvejes at blokere elevernes netadgang til fx filmstreamingstjenester. Og måske skal der satses mere på brug af papirbøger, mens den bærbare pc er lukket.

Pædagogisk råd og elevråd bedes forholde sig til denne udfordring. 

Printerne i de åbne afsnit virker langsomme.

Skolens IT-ansvarlige bedes undersøge problemet og om muligt smidiggøre brugen af de fælles printere.

Ved IT-problemer kontaktes skolens it-medarbejdere, Muj / Jørgen, i lokale 266 eller skolens kontor. 

En del oplever, at det er for koldt i undervisningslokalerne.

Lovgivningsmæssigt er der krav om, at temperaturen i undervisningslokaler skal være mindst 18º C. Hvis der er problemer hermed, kontaktes skolens ledelse. Man bør selvfølgelig påklæde sig efter årstiden, og det kan i overgangsperioder være nødvendigt at medbringe fx en ekstra bluse. (Bemærk at undersøgelsen fandt sted ca. 1. november)

Generende udefrakommende lys i forhold til tavlerne i nogle undervisningslokaler

Der bør i alle lokaler være gardiner / persienner, som afskærmer udefrakommende lys i forhold til tavlerne (især i forhold til smartboard-tavlerne). Skolens ledelse bedes løse dette problem.

DET
ÆSTETISKE
MILJØ

Undersøgelsen efterlyser mere spændende udsmykning i undervisningslokaler og fællesarealer

Det oven for omtalte forslag om overgang til stamklasselokaler vil skabe bedre muligheder for, at både elever og lærere tager klasselokalerne i besiddelse og på forsklellig vis sætter deres præg på dem.

I alle undervisningslokaler er opslagstavler, som elever og lærere må kunne udnytte bedre end hidtil. Evt. kan der benyttes specielt klæbemiddel (”elefantsnot”) på cementvæggene. 


Også skolens fællesområder kan udnyttes mere til udstillinger, kunst og opslag.

Undervisningsmiljøudvalget på Nakskov Gymnasium og HF januar 2017
Jacob Olsen, 3v, Emil R. P. Rasmussen, 3v,  Line Balschmidt (LO) og Ole Skibsted (OS)
-------------
Drøftet med rektor Peter J. O. Rasmussen januar 2017