UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DECEMBER 2018
Nakskov Gymnasium og HF
 

Oversigt over nogle af de konstaterede problemer
 med kommentarer og forslag til løsning af disse


Undervisningsmiljøudvalget, januar 2019
 

 

Undervisningsmiljøvurderingen bygger på Ennovas elevtrivselsundersøgelse i november – december 2018 og inkluderer den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, som skulle afvikles senest december 2018.

Ennovas undersøgelse omfattede dels afkrydsningsspørgsmål, dels åbne spørgsmål, hvor eleverne selv skulle formulere sig om diverse emner vedr. undervisningsmiljøet.

Resultatet af undersøgelsen med tilhørende sammenligning med andre skoler, som deltog i Ennovas undersøgelse, blev sendt til skolen i januar 2019 og derpå behandlet i skolens undervisningsmiljøudvalg.  De klassespecifikke rapporter har klassernes teamlærere fået udleveret efter skolens modtagelse heraf i januar 2019 med henblik på dialog om elevtrivselsundersøgelsen med klassens elever og lærere samt skolens ledelse.

Sammenlignet med trivselsundersøgelserne fra de foregående år er elevernes samlede vurdering af skolens undervisningsmiljø i 2018 stort set uændret. Skolen fik senest foretaget undervisningsmiljøvurdering hos Ennova i efteråret 2016.  I forhold til 2016 undersøgelsen kan der konstateres en fremgang i elevtrivselen i hf, og en lille tilbagegang i stx.


ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER
via Ennova

 

Hele
NGHF

Kun
STX

Kun
HF

2010

59

59

60

2012

69

69

69

2014

68

70

58

2016

67

68

63

2018

67

66

67


Ennovas undersøgelser opererer med en skala fra 0 til 100, hvor intervallet 60-70 betegnes som ”Middel til godt”.

Hos os har 235 af 291 mulige elever i november – december 2018 besvaret det elektroniske spørgeskema. Vor svarprocent er dermed 81.

Ca. 59.000 elever/kursister fra 42 skoler med stx og 38 skoler med 2-årigt hf har haft mulighed for at deltage i Ennovas trivselsundersøgelse. Svarprocenten for alle deltagende skoler er 64.

Hovedparten af spørgsmålene er udmeldt af Undervisningsministeriet, og elevernes besvarelser i Ennovas trivselsundersøgelse er overført til den obligatoriske nationale elevtrivselsundersøgelse for de gymnasiale uddannelser. Vi kender endnu ikke resultaterne herfra.

Klik ind på Ennovas sammenfattende undervisningsmiljøvurdering for skolen : UMV 2018


Nedenfor bringes undervisningsmiljøudvalgets registreringer af konstaterede problemer med forslag til opfølgning.

 

Kommentarer og registrering af problemer i undervisningsmiljøet:

Kommentarer og løsningsforslag:    

DET PSYKISKE
OG
SOCIALE
MILJØ

Undersøgelsens klasserapporter viser stor forskel mellem klasserne vedrørende oplevet elevtrivsel.
Fx kan det konstateres, at stemningen i enkelte klasser, herunder forståelse og respekt for hinanden, opleves som utilfredsstillende. 

Vi anbefaler, at klassens teamlærere benytter klasserapporterne til indgående drøftelser med klassens elever, lærere og ledelse med henblik på udredning af årsager til konstaterede problemer og fremadrettede tiltag.

Klassens kvarter kan bruges til planlægning af særlige klassearrangementer / aktiviteter til fremme af klassens trivsel. Teamlederne bedes orientere og hjælpe klasserne hermed.

Ifølge skolens regelsæt placeres klassens kvarter i en fællesfagstime hver 14. dag  i lige uger i efteråret og i ulige uger i foråret. Læreren afgør placering først eller sidst i lektionen.


Klassens kvarter gennemføres kun, hvis eleverne har noget at drøfte, og på elevernes initiativ.

I enkelte klasser er der kritik af manglende medindflydelse på undervisningen.

Lærerne bør så vidt muligt medinddrage eleverne i drøftelse af undervisningens indhold og form. Ifølge skolens kvalitetssystem skal lærer og elever på et hold som minimum drøfte undervisningen 1 gang pr. semester.

Nogle elever tilkendegiver utilfredshed med koordineringen af de skriftlige opgaver og at opgavebeskrivelserne formidles for sent i forhold til afleveringsfristen.

Planer for aflevering af skriftlige opgaver, som team koordinerer ved semesterstart, bør overholdes. Skriftlige opgaver bør formidles til eleverne senest en uge inden afleveringsfristen.

Mange tilkendegiver stor frustration over de af Undervisningsministeriet udmeldte nye fraværsregler pr. oktober 2018, som indebærer 100 % fraværsregistrering ved for sent fremmøde og øvrig delvis fravær i undervisning.

Fra 1. januar 2019 planlægges skolens 90-minuttersmoduler som to tæt forbundne 45-minutters lektioner. For sent ankomne elever føres 100% fraværende fra pågældende lektion. Det samme gælder elever, der afbryder deres deltagelse i en lektion. Da Lectio teknisk er indstillet til 90-minuttersmoduler, fører læreren 100% fravær i 45-minutterslektioner ved at anvende 50%-knappen.
Hermed skønnes en del af den af eleverne tilkendegivne frustration over den nye fraværsjura pr. oktober 2018 at blive afhjulpet.

Øvrig kommentar vedr. modulstrukturen

Skolen har pr. 1. august 2018 forsøgsvis udeladt 5 minutters pausen i det enkelte modul. Der tilkendegives i undersøgelsen ikke utilfredshed hermed. Undervisningsmiljøudvalget foreslår derfor, at modulopbygningen uden 5 minutters pausen fortsætter som permanent ordning.

DET
FYSISKE
MILJØ

Der formuleres kritik af skolens vedligeholdelse og rengøring.

Eleverne bør rydde op efter sig i såvel undervisningslokaler som fællesarealer, så vi undgår oplevelsen af, ”at der er skrald over det hele”, som det bliver formuleret.

Ifølge skolens studie- og ordensregler
- foregår spisning i kantinen og kun i kantinen
- benyttede lokaler efterlades i opryddet tilstand
- papiraffald o. lign. placeres i skolens mange papirkurve og affaldssække.

Det er ikke rengøringspersonalets opgave at fjerne alskens skrald fra vindueskarme, reoler,  sofaer, gulve osv. 

Skolens møblement, herunder stolene  i undervisningslokalerne og de bløde møbler i de åbne afsnit, skal behandles varsomt og vil blive vedligeholdt og om nødvendigt udskiftet, hvis skolens økonomi tillader det.

Nogle synes, at det er for koldt i undervisningslokalerne.

Lovgivningsmæssigt er der krav om, at temperaturen i undervisningslokaler skal være mindst 18º C. Hvis der er problemer hermed, kontaktes skolens ledelse. I øvrigt bør man selvfølgelig påklæde sig efter årstiden.

Der formuleres kritik af luftforholdene på pigetoiletterne ved afsnit 2

Pedellerne bedes undersøge og løse problemet.

Nogle kritiserer kantinens udbud og priser

Der rettes henvendelse til kantinen på Campus Nakskov om indkaldelse til kantineudvalgsmøde, hvor kantinens udbud og priser kan drøftes. Alle opfordres til at komme med forslag til skolens kantineudvalg, som består af Amalie og Patrick fra 2a og Lars Henrik Olesen.

DET
ÆSTETISKE
MILJØ

Undersøgelsen efterlyser mere inspirerende undervisningslokaler

I alle undervisningslokaler er der opslagstavler, som elever og lærere må kunne udnytte bedre end hidtil.


Lærerne bedes faggruppevis aftale mere inspirerende prægning af faglokalerne på baggrund af lærernes drøftelser med deres elever herom.

Undervisningsmiljøudvalget på Nakskov Gymnasium og HF januar 2019
Patrick Wede Hansen, 2a, Amalie Due Hansen, 2a, Lars Henrik Olesen (OL) og Ole Skibsted (OS)
Drøftet
- med rektor Peter J. O. Rasmussen januar 2019
- i pædagogisk råd 18. februar 2019
- i bestyrelsen 13. marts 2019